Governance

Wij streven ernaar dat onze corporate governance overeenkomt met de wetgeving, rechtspraak en codes of best practices. Helderheid speelt een bepalende rol in goed bestuur van een onderneming. 

Vereniging KWH

KWH is een coöperatieve vereniging en heeft woningcorporaties als leden. Woningcorporaties die lid worden van de vereniging laten onderzoek onder hun huurders uitvoeren. De leden keuren het beleid van KWH op hoofdlijnen goed.

KWH staat onder leiding van een directeur-bestuurder. Een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de wijze waarop het beleid wordt vorm gegeven.

Daarnaast kent KWH een Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV), die bevoegd is het keurmerk KWH-Huurlabel toe te kennen, te verlengen, te onthouden of in te trekken. De CKV is onafhankelijk en bestaat uit leden die niet werkzaam zijn bij KWH of bij een woningcorporatie en die beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van de volkshuisvesting, zakelijke dienstverlening en de wetenschap.
KWH onderschrijft de Governance Code voor woningcorporaties:


Raad van Commissarissen

KWH heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit drie leden.

Naam : de heer Harry Platte 
Geboortedatum : 25 april 1972
Functie : Voorzitter 
Benoeming : 1 juli 2022
Lopende termijn : Tot en met 30 juni 2026
Honorering : € 16.290,- per jaar*
Beroep : directeur-bestuurder Parteon
Relevante nevenfuncties : Gastdocent portefeuille & assetmanagement Leergang corporatiebestuurder 21e eeuw,
Bestuurslid SKG-IKOB, Voorzitter DVS Werkgroep Ordening,
Lid bestuur Netwerk Conceptueel Bouwen, Lid Raad van Advies Forum
voor Stedelijke Vernieuwing

Naam : Dhr. Ron van der Jagt
Geboortedatum : 25 februari 1965
Functie : Lid
Benoeming : 3 mei 2017
Lopende termijn : Tot en met 2 mei 2025
Honorering : € 10.162,- per jaar*
Beroep : algemeen directeur en bestuurslid Le Champion
Relevante nevenfuncties : Bestuurslid Dominicanenklooster Huissen, lid Raad van Toezicht Rotterdam
Festivals, Bestuurslid CDA Zuid-Holland

Naam : Mw. mr. drs. Anita van der Wal
Geboortedatum : 7 december 1964
Functie : Lid
Benoeming : 1 februari 2017
Lopende termijn : Tot en met 31 januari 2025
Honorering : € 10.162,- per jaar*
Beroep : Directeur QuatroSpect bv en Move to change bv
Relevante nevenfuncties : Lid Raad van Toezicht mbo Rijnland, lid Raad van Toezicht Wilde Ganzen, lid Raad van Toezicht Studiekeuze 123, voorzitter bestuur Jan van der Snelfonds

*Honorering is inclusief onkostenvergoeding

Profiel Raad van Commissarissen

 

Beleid en verantwoording

Strategische koers 2021-2025

Jaarplan 2024

Jaarverslag 2022

 

Statuten en reglementen

Statuten vereniging KWH

Reglement Commissie Kwaliteitsverklaringen