Privacyverklaring

KWH hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vind je algemene informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KWH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Welke persoonsgegevens gebruiken we en waarvoor? 
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Voor de uitvoering van onderzoek onder (potentiële) huurders voor onze leden gebruiken we gegevens over de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer. 
  • Voor communicatie, administratie en (verenigings)activiteiten gebruiken we gegevens over de naam van de corporatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer van contactpersonen en gegevens over rekeningnummers ten behoeve van facturatie. 
  • Als je je hebt aangemeld voor een bijeenkomst, gebruiken we gegevens over de naam van de corporatie en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemer(s).  

Voor deze doeleinden geven we alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een (sub)verwerkersovereenkomst hebben gesloten.   

Uitgangspunten bij het gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruik van persoonsgegevens hanteren we de volgende uitgangspunten: 

  • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 
  • De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.  
  • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is. 
  • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. 

Bewaartermijn 
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Jouw rechten  
Je hebt recht op inzage, rectificatie en/of verwijdering van je persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens door KWH of door een van onze verwerkers. Als wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

Klachten 
Als je een klacht hebt over de persoonsgegevens die we van jou hebben of over de manier waarop we deze verwerken, dan vragen we je hierover contact met ons op te nemen via kwh@kwh.nl. We kijken dan samen hoe we dit kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

Vragen?
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen. Dat kan via e-mail of via 010 2210360.