Woonbeleving Enschedese huurders in beeld

Samenwerking onderzoek Ons Huis, Domijn en De Woonplaats.

27-09-2022

Ons Huis, De Woonplaats en Domijn, alle drie actief in Enschede, wilden graag meer inzicht hebben in de woonbeleving van hun huurders. In welke buurten in Enschede zijn huurders tevreden over hun woning en woonomgeving en waar staat het prettig wonen het meest onder druk? En ligt dat dan aan de kwaliteit van de woning of is het meer een leefbaarheidsissue? Het Woonbelevingsonderzoek gaf ze hier inzicht in. We voerden dit onderzoek gelijktijdig uit onder de huurders van zowel Ons Huis, de Woonplaats als Domijn. De resultaten zijn zowel op corporatieniveau gerapporteerd als Enschede breed. Zo is een goed beeld ontstaan van hoe prettig huurders wonen en wat de meeste invloed heeft op de waardering voor de buurt en woning. En wat de belangrijkste aandachtspunten zijn om de woonbeleving van huurders in Enschede te verbeteren.
Tom Jacobs, manager wonen bij Ons Huis, vertelt over deze mooie samenwerking tussen corporaties én gemeente.

Hoe is de onderlinge samenwerking voor dit onderzoek ontstaan?
‘Ons Huis gelooft in de kracht van wijken en buurten en wil met een wijkspecifieke aanpak doen wat nodig is om de woonbeleving van onze huurders positief te beïnvloeden. Om een goed beeld te krijgen van de woonbeleving in onze woningen in de wijken van Enschede wilden wij een brede meting onder onze huurders uitvoeren. In overleg met de gemeente Enschede en de andere Enschedese corporaties is dit initiatief besproken, wat uiteindelijk heeft geleid tot dit Enschede brede onderzoek onder huurders van de corporaties.’

Welke meerwaarde heeft het voor jullie om dit onderzoek ‘Enschede-breed’ uit te voeren?
‘De meerwaarde van een Enschede-breed onderzoek zit op twee vlakken. Als eerste krijgen wij een beeld van de hele stad. Samen met gemeente en corporaties kunnen wij hierdoor wijkspecifieke plannen maken waar we onze krachten kunnen bundelen. Zo zijn wij in staat om een grotere impact te hebben door koppelkansen beter te benutten. Het stelt ons in staat om onze capaciteit in te zetten waar deze voor de stad met meest nodig is. Kortom: we kunnen over onze eigen koker heen kijken. Als tweede geeft het ons een referentie. Wat zegt een cijfer als het alleen staat? Op deze manier kunnen we zien waar anderen huurders tevreden over zijn en van elkaar leren. Het samen optrekken geeft dus een referentiekader en biedt leerkansen.’  

Welke inzichten uit het onderzoek hebben jullie het meest verrast?
‘Over het algemeen het detail van inzicht van de rapportage. Wij zijn in staat om op een zeer grote diversiteit van onderwerpen in te zoomen op wijk en buurtniveau. Dit geeft erg veel inzicht en maakt het mogelijk wijkspecifiek aan onderwerpen te werken.

Meer inhoudelijk heeft de uitkomt van de uitvraag van de waardering voor en bekendheid van wijkbeheer ons verrast. Deze vragen hebben wij extra op laten nemen in het onderzoek. Onze huurders blijken zeer veel waarde te hechten aan het kennen van onze wijkbeheerder en de aanwezigheid van zo’n functionaris. Echter gaf het merendeel aan de wijkbeheerder niet te kennen. Dit geeft ons een heel concrete opdracht voor de komende tijd!’

Hoe gaan jullie aan de slag met de resultaten?
‘Wij delen de geaggregeerde data met de gemeente zodat zij ook weten hoe de Enschedese huurders het wonen in onze wijken ervaren. Ook analyseren wij de data samen met de andere corporaties. Dit met als doel om te komen tot wijkspecifieke plannen voor Enschede, met als belangrijkste input de woonbeleving van onze huurders. Deze plannen stemmen wij goed af met de andere corporaties en de gemeente, zodat wij optimaal gebruik maken van elkaars kracht en kennis. Dus geen algemene aanpak voor de hele stad, maar gericht. Daar waar het het meest nodig is, maken wij een concreet plan. Bij de uitvoering betrekken wij onze huurders, zodat we naast betrokkenheid ook komen tot een duurzame oplossing. Het idee is om in een later stadium specifieke onderwerpen te meten om vast te stellen of onze aanpak werkt, waarna we (indien nodig) bijsturen.’

Ook interessant