Veel waardering voor dienstverlening corporaties

Resultaten Aedes-benchmark 2023

29-11-2023

Niet eerder gaven zoveel huurders – ruim 450.000 – hun mening over de dienstverlening van corporaties en de ervaren woningkwaliteit. Het is bemoedigend dat de investeringen van corporaties in hun woningen en het contact met huurders waardering krijgt: huurders geven de dienstverlening net als vorig jaar gemiddeld een hoog rapportcijfer: 7,7.

Ook de ervaren woningkwaliteit is met een 6,9 gelijk gebleven. Wel is er een langzame beweging naar uitersten. Het aandeel huurders dat een 9 of hoger geeft, stijgt van 13 naar 15%, waarschijnlijk omdat corporaties hard werken aan woningverbetering en verduurzaming. Maar tegelijkertijd neemt ook het aantal onvoldoendes toe met 1,4%: 17,3% geeft lager dan een 6.

Leefbaarheid
Dit jaar bevat de Aedes-benchmark voor het eerst een verdieping leefbaarheid. Ruim 83.000 huurders gaven aan hoe zij de leefbaarheid in hun buurt ervaren. Zij kregen vragen voorgelegd over ervaren veiligheid, mate van overlast, mate van schoon en netjes en de ervaren inzet van hun corporatie aan prettig en veilige buurt.

Over het algemeen voelen huurders zich veilig in hun eigen buurt. Bijna 9 op de 10 huurders geeft hiervoor een voldoende. Het gemiddelde cijfer komt uit op een 7,5. Opvallend is dat veel huurders (39%) aangeven geen goed beeld te hebben van de inzet van hun corporatie voor een prettige en veilige wijk. De respondenten die wel een oordeel hebben over de inzet van hun corporatie laten dit -zowel positief als negatief- meewegen in hun totaaloordeel over de buurt. Huurders die de inzet van hun corporatie hoog inschalen, voelen zich ook veiliger in hun buurt.

Dit biedt kansen voor corporaties: door met hun activiteiten op het gebied van leefbaarheid naar buiten te treden, kan dit positief doorwerken op de beleving van de leefbaarheid in de buurt.

Hoe verder ontwikkelen?
Vanuit de resultaten van de Aedes-benchmark willen veel corporaties zich verder ontwikkelen. Hoe maak je als corporatie de beweging naar een klantgerichte organisatie, met als resultaat een hogere huurderstevredenheid? Onze adviseurs ondersteunen corporaties bij deze vraag. Samen met de corporatie bekijken ze wat nodig is om de klantgerichtheid verder te verbeteren. Wil je ook weten hoe jullie corporatie stappen kan maken? Neem dan contact op voor een passend advies!

 

Meer over de Aedes-benchmark lees je op de website van Aedes