Meerderheid huurders voelt zich betrokken bij buurt, slechts kleine groep actief

Grootschalig sectoronderzoek: hoe betrokken zijn huurders?

29-09-2022

Een meerderheid van de huurders voelt zich betrokken bij hun buurt. Maar slechts een kleine groep zet zich ook daadwerkelijk in om iets te doen voor de buurt. Wel staan veel huurders hiervoor open. Hoe sterker de betrokkenheid bij de buurt, hoe groter deze bereidheid is. Ook wanneer het om een concreet project gaat dat dichtbij huis plaatsvindt, neemt de participatiebereidheid fors toe. Dit zijn enkele conclusies uit een grootschalig sectoronderzoek waarin zo’n 11.000 huurders van 71 corporaties hun mening gaven.

Huurders voelen zich meer betrokken bij hun buurt, straat of complex wanneer contact met de buren goed is en er activiteiten worden georganiseerd. Een derde voelt zich juist niet betrokken. Dit komt met name door weinig of slecht contact met buren, geen gevoel van verbondenheid, of geen gezamenlijke activiteiten. Wanneer huurders aangeven iets te willen doen voor hun buurt, zit hem dat vooral op het vlak van buren helpen, het melden van klachten, of hun buurt netjes houden.

Geen verplichtingen willen aangaan en tijdgebrek
Huurders geven als voornaamste reden om zich niet in te zetten voor hun buurt, dat ze geen verplichtingen aan willen gaan en er geen tijd voor hebben. Er is een duidelijk verband te zien tussen leeftijd en de betrokkenheid bij de buurt én bij de corporatie: hoe ouder de huurder, hoe groter het betrokkenheidsgevoel. Opvallend is de relatief grote groep binnen de jongere generatie met een passieve houding: een vijfde geeft aan niets te willen doen voor hun buurt, omdat het hen simpelweg niet is gevraagd. Eenzelfde aandeel geeft aan niet te weten hoe ze kunnen bijdragen. Ook geven zij vaker dan gemiddeld aan geen tijd te hebben en geen verplichtingen te willen.

Participatiebereidheid aanzienlijk hoger bij concreet en afgebakend project
Wanneer een project concreet is en dichtbij huis plaatsvindt, neemt de participatiebereidheid fors toe. Het gaat dan bijvoorbeeld over een groot onderhoudsproject dat in eigen straat of complex uitgevoerd zou worden. Of over het meedenken aan een oplossing indien er veel overlast zou zijn in de eigen straat of het complex. Het blijkt dus dat bij een afgebakend project dichtbij huis (en dus relevant), de tijdsinvestering en mate van verplichting voor huurders vaak wel te overzien zijn.

Betrokkenheid bij de corporatie lager dan bij buurt
Ruim vier op de tien huurders voelen zich betrokken bij hun corporatie. Dit niveau van betrokkenheid ligt iets lager dan de betrokkenheid bij de buurt. De grootte van de corporatie speelt hierbij een duidelijke rol: hoe meer bezit een corporatie heeft, hoe lager de betrokkenheid van hun huurders. Hoe lang huurders al een huis van de corporatie huren lijkt daarentegen nauwelijks van belang. Alleen huurders die langer dan 30 jaar van dezelfde corporatie huren, voelen zich vaker betrokken dan gemiddeld. Uit het onderzoek komt een duidelijke relatie naar voren tussen de betrokkenheid van de corporatie richting haar huurders en de betrokkenheid van huurders naar de corporatie: huurders die vinden dat de corporatie betrokken is bij hen als huurder, voelen zich op hun beurt aanzienlijk vaker betrokken bij hun corporatie.

Bereidheid om mee te denken met corporatie aanzienlijk
Een fractie van de huurders denkt en praat op dit moment al mee met hun corporatie. Deze huurders zijn veelal 50 jaar of ouder en wonen vaak al wat langer in hun buurt. Ook voelen zij zich vaker betrokken bij de corporatie en hebben zij meer contact met de corporatie dan gemiddeld. Maar ook hier blijkt een aanzienlijk deel van de huurders wel degelijk bereid om een bijdrage te leveren. Mits het gaat over een onderwerp dat zij interessant vinden. Opvallend genoeg ligt de bereidheid het hoogst onder huurders die pas net een woning huren van de corporatie. Vervolgens daalt deze bereidheid naarmate mensen langer van dezelfde corporatie huren.

Sterk verband dienstverlening en huurdersbetrokkenheid
Wanneer corporaties, volgens hun huurders, hun afspraken goed nakomen en de goede dingen doen, ligt de huurdersbetrokkenheid duidelijk hoger. De basis op orde dus. Dit verband is vooral sterk als het gaat om de betrokkenheid die huurders hebben bij hun corporatie. Bij betrokkenheid bij de buurt ligt het basisniveau van betrokkenheid hoger, maar ook hier is de samenhang onmiskenbaar. Door als corporatie te investeren in een goede dienstverlening, is het dus mogelijk om meer ruimte te creëren voor huurdersbetrokkenheid.

Over het onderzoek
Corporaties werken hard aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. Naast verduurzamen, betaalbaarheid en het vergroten van de woningvoorraad, is het één van de belangrijkste thema’s voor de komende periode. Hierbij is de inzet van huurders nodig om een wijk prettig en leefbaar te maken en te houden.

Maar hoe betrokken voelen huurders zich bij hun buurt? Zouden zij zelf iets willen bijdragen, en hoe dan? Welke barrières spelen een rol? Ervaren huurders betrokkenheid bij en vanuit hun corporatie, en waar liggen de kansen voor corporaties om de huurdersparticipatie aan te jagen? Om corporaties inzicht te kunnen geven in hoe huurders kijken naar sociale participatie, hebben wij in juni 2022 een onderzoek uitgevoerd naar dit thema. Alle resultaten van het onderzoek lees je in het rapport ‘Rapportage sectoronderzoek ‘Sociale Participatie’.

Vragen over dit onderzoek?
Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met
Annemarie Mets, onderzoeker bij KWH.

Ook interessant