Inzicht in woonbeleving in seniorencomplex

Onderzoek op maat

‘We zijn erg tevreden over de woning en het complex. Wel kan de schoonmaak van de algemene ruimten wat beter.’ Het is één van de uitkomsten van een onderzoek dat we uitvoerden voor Talis in een aantal voormalig seniorencomplexen. Het onderzoek gaf inzicht in de woonbeleving onder de huidige bewoners. Daarnaast bracht het in beeld hoe bewoners van 60 jaar en ouder de activiteiten ervaren die in de complexen worden georganiseerd. Met de resultaten wil Talis bekijken wat in de toekomst anders of beter kan.

Aanleiding van het onderzoek
Sinds de zomer van 2020 is Talis gestart met een pilot waarbij zij vrijgekomen woningen in vier complexen verhuurt met een seniorenlabel. Deze woningen worden uitsluitend verhuurd aan huurders van 60 jaar en ouder. Al eerder werkte Talis met het seniorenlabel. Na de opheffing ervan een aantal jaar geleden nam het aantal huurders met verschillende leeftijden, huishoudenssamenstellingen en leefstijlen toe. Dit botste soms en na verloop van tijd groeide de wens voor een herinvoering van het seniorenlabel. “De vraag om het seniorenlabel opnieuw in te voeren kwam voornamelijk van de bewoners zelf en vanuit de bewonersvereniging Accio”, laat projectleider Advies en Ondersteuning Gül Özdemir weten.

Over het onderzoek
Eind 2020 onderzocht KWH de ervaringen van huurders uit deze pilot-complexen met betrekking tot de woning, de woonomgeving, het contact met de buren en het aanbod van activiteiten voor senioren in en rond het complex. Het onderzoek werd volledig telefonisch uitgevoerd, zodat zo veel mogelijk huurders bereikt konden worden. Om de ervaringen zo volledig mogelijk in kaart te brengen, werd in de analyse een onderscheid gemaakt tussen de verschillende complexen en tussen resultaten van senioren en huidige bewoners jonger dan 60 jaar.

“Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de huidige situatie zodat we een eventuele verandering in de toekomst kunnen meten. Met andere woorden: dit onderzoek is een 0-meting. Daarnaast zijn we benieuwd naar de beleving en behoefte van de bewoners zodat we als verhuurder, eventueel met zorginstanties, hier interventies op uit kunnen zetten.”

Herkenbare resultaten
De resultaten van het onderzoek waren herkenbaar voor Talis en haar wijkadviseurs. Zo geven huurders aan erg tevreden te zijn met hun woning en de herinvoering van het seniorenlabel, maar noemen zij bijvoorbeeld het schoonhouden van de algemene ruimten als verbeterpunt. “Onze wijkadviseurs herkenden deze resultaten en wisten waar de bewoners last van hadden. Parallel aan het onderzoek liep bijvoorbeeld al een project met betrekking tot de algemene bergingen en het opruimen hiervan. Dit was opgezet door de wijkadviseur. Net in die tijd is het onderzoek gaan lopen”, aldus Gül Özdemir.

Onderzoeksresultaten inzetten in de praktijk
Talis is direct aan de slag gegaan met de resultaten van het onderzoek: “We hebben de resultaten gezamenlijk besproken, maar ook één op één met de wijkadviseurs. Daarnaast gaan we ze samen met de wijkadviseur van elk complex bespreken met de betrokken zorginstanties. Dit om te onderzoeken of er behoefte is aan samenwerking en hoe deze er dan uit moet zien.”

Ook interessant